Νομολογία - Σελίδα 2 PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρων
Νομολογία
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Όλες οι σελίδες

Μείωση τιμής πρώτης προσφοράς ακινήτου μετά από δύο άκαρπους πλειστηριασμούς.


ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 476/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 966 παρ. 3 ΚΠολΔ, αν κατά το δεύτερο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, είτε βάσει του άρθρου 965 παρ. 2, είτε βάσει του άρθρου 966 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, τότε το αρμόδιο κατ` άρθρο 933 Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, μετά από αίτηση οποιουδήποτε που δικαιολογεί έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει διαζευκτικά, είτε τη διενέργεια νέου (τρίτου) πλειστηριασμού, είτε να επιτρέψει την ελεύθερη εκποίηση του πράγματος.

Η τιμή της πρώτης προσφοράς μπορεί να είναι η ίδια, δηλαδή του δεύτερου πλειστηριασμού ή κατώτερη, η οποία ορίζεται από το Δικαστήριο, στην ευχέρεια του οποίου απόκειται, με βάση της περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, να ορίσει την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, εν όψει της αδυναμίας κατακύρωσης, με την προοπτική της πλειστηρίασης και κατακύρωσης του πράγματος.

Πέρα από τη δυνατότητα μείωσης της τιμής της πρώτης προσφοράς, το Δικαστήριο δεν μπορεί να μεταβάλει άλλους όρους του πλειστηριασμού.

Η δυνατότητα αυτή υφίσταται για το δικαστήριο ακόμα και για την περίπτωση που η παραπάνω τιμή είχε ορισθεί με την κατά το άρθρο 954 ΚΠολΔ απόφαση.

Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την αντικειμενική φορολογητέα αξία του ακινήτου και μπορεί να ορίσει τιμή μικρότερη από αυτήν.Η υποβαλλόμενη στο Δικαστήριο αίτηση πρέπει να περιέχει το ποσό της τιμής της πρώτης προσφοράς στο οποίο ζητείται να καθοριστεί αυτή από το Δικαστήριο.  Ο νέος πλειστηριασμός διατάσσεται εντός τριάντα ημερών, με αφετήριο σημείο την κατάθεση της απόφασης στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

Αποκλείεται η έναρξη της προθεσμίας αυτής να έχει ήδη παρέλθει κατά τη δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου που διέταξε τον τρίτο πλειστηριασμό.


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 476/2009

Απόσπασμα…… Κατά τη διάταξη του άρθρου 966 παρ. 3 ΚΠολΔ, αν κατά το δεύτερο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, είτε βάσει του άρθρου 965 παρ. 2, είτε βάσει του άρθρου 966 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, τότε το αρμόδιο κατ` άρθρο 933 Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, μετά από αίτηση οποιουδήποτε που δικαιολογεί έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει διαζευκτικά, είτε τη διενέργεια νέου (τρίτου) πλειστηριασμού, είτε να επιτρέψει την ελεύθερη εκποίηση του πράγματος. Ο νέος πλειστηριασμός διατάσσεται εντός τριάντα (30) ημερών, με αφετήριο σημείο την κατάθεση της απόφασης στον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Αποκλείεται η έναρξη της προθεσμίας αυτής να έχει ήδη παρέλθει κατά τη δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου που διέταξε τον τρίτο πλειστηριασμό. Η τιμή της πρώτης προσφοράς μπορεί να είναι η ίδια, δηλαδή του δεύτερου πλειστηριασμού ή κατώτερη, η οποία ορίζεται από το Δικαστήριο, στην ευχέρεια του οποίου απόκειται, με βάση της περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, να ορίσει την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, ενόψει της αδυναμίας κατακύρωσης, με την προοπτική της πλειστηρίασης και κατακύρωσης του πράγματος. Πέρα από τη δυνατότητα μείωσης της τιμής της πρώτης προσφοράς, το Δικαστήριο δεν μπορεί να μεταβάλει άλλους όρους του πλειστηριασμού. Η δυνατότητα αυτή υφίσταται για το δικαστήριο ακόμα και για την περίπτωση που η παραπάνω τιμή είχε ορισθεί με την κατά το άρθρο 954 ΚΠολΔ απόφαση (ΜονΠρΠειρ 1110/74 ΑρχΝ 74.661). Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την αντικειμενική φορολογητέα αξία του ακινήτου και μπορεί να ορίσει τιμή μικρότερη από αυτήν, δεδομένου ότι η διάταξη του άρθρου 966 ΚΠολΔ, που ρητά προβλέπει τη δυνατότητα της μείωσης της αρχικά και σε πρώτο στάδιο ορισθείσας τιμής πρώτης προσφοράς, δεν τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 3714/2008, με το οποίο προστίθεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 995 ΚΠολΔ εδάφιο βάσει του οποίου ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό του ακινήτου ορίζεται η αξία που προκύπτει από τον προσδιορισμό της αξίας του με αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41 αν. 1249/82, δεδομένου ότι σαφώς με την άνω τροποποίηση στο στάδιο σύνταξης της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης, στο κείμενο της οποίας πρέπει να αναγράφεται η τιμή πρώτης προσφοράς, σύμφωνα με την οποία και πρέπει να διενεργείται και ο πλειστηριασμός, δεν επέρχεται και τροποποίηση της διάταξης του 966 ΚΠολΔ, της οποίας σκοπός ήταν και εξακολουθεί να είναι, μη καταργηθέντος τούτου με την άνω διάταξη, η κατά το δυνατό συντομότερη περαίωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (βλ ΜονΠρΑμφ 116/2007 Δίκη 2007.598), με δυνατότητα του δικαστηρίου ορισμού τιμής πρώτης προσφοράς της ίδιας ή κατώτερης της αρχικά ορισθείσας με την περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, ήτοι με τιμή κατώτερη και της αντικειμενικής φορολογητέας τιμής πρώτης προσφοράς. Η υποβαλλόμενη στο Δικαστήριο αίτηση πρέπει να περιέχει το ποσό της τιμής της πρώτης προσφοράς στο οποίο ζητείται να καθοριστεί αυτή από το Δικαστήριο (Βαθρακοκοίλης ΕρμΚΠολΔ, τ. Ε` στο άρθρο 966 σελ. 832). Στην προκείμενη περίπτωση η αιτούσα, που επισπεύδει πλειστηριασμό σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του καθού οφειλέτη της, ζητεί να διαταχθεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού της πλειστηριαζόμενης ακίνητης περιουσίας του καθού, με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς από την αρχικά ορισθείσα, για το λόγο ότι απέβησαν άκαρποι οι δύο προηγούμενοι πλειστηριασμοί Η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στην προμνησθείσα διάταξη (άρθρο 966 παρ. 3 ΚΠολΔ), αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση στο δικαστήριο αυτό (άρθρα 966 παρ. 3 και 933 ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσία, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Από την εκτίμηση της ενόρκου εξέτασης του μάρτυρα ……κατοίκου ……. των εγγράφων που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, σε συνδυασμό και με τους ισχυρισμούς των πληρεξουσίων τους δικηγόρων, τους οποίους ανέπτυξαν στο ακροατήριο, καθώς και από όλη εν γένει την αποδεικτική διαδικασία πιθανολογήθηκαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα εξής πραγματικά περιστατικά για την υπόθεση αυτή: Με επίσπευση της αιτούσας, δυνάμει της υπ αριθμό…….2008 δήλωσης επίσπευσης μη γενόμενου πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Σερρών …….με βάση την …….διαταγή πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, εκδόθηκε η υπ αριθμ……..2008 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Σερρών………. με την οποία ορίσθηκε ημέρα πλειστηριασμού του ακινήτου του καθ ου, που είχε αρχικά κατασχεθεί με την ……..2004 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του ιδίου παραπάνω δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Σερρών με επίσπευση της δανείστριας εταιρίας ……..η …..2008. Η ακίνητη περιουσία του καθ ού που εκτίθετο σε πλειστηριασμό αφορούσε ένα οικόπεδο εμβαδού ……τ.μ, το οποίο βρίσκεται μέσα στο …….Ο.Τ του Δημοτικού Διαμερίσματος ……..Σερρών του ......... , το οποίο συνορεύει βόρεια σε πρόσοψη Α- Β γραμμικών μέτρων 24,50 και Β-Γ γραμμικών μέτρων με κοινοτική οδό, νότια σε πλευρά Δ-Ε γραμμικών μέτρων 26,73 με υπόλοιπο τμήμα του όλου οικοπέδου, ανατολικά σε πλευρά γραμμικών μέτρων 25,66 με ιδιοκτησία ……..και δυτικά σε πλευρά Α-Ε γραμμικών μέτρων 24,65 με κοινοτική οδό, ενώ εντός του οικοπέδου υφίσταται μια ισόγεια κατοικία εμβαδού……..τ.μ. και μία αποθήκη εμβαδού…….τ.μ. Η αξία του ανωτέρω οικοπέδου μετά των κτισμάτων εκτιμήθηκε, κατά την αρχική επισπευδομενη εκτέλεση από το δικαστικό επιμελητή στην κατασχετήρια έκθεση και στην περίληψη αυτής, στο ποσό των…….ευρώ, ως τιμή δε πρώτης προσφοράς ορίσθηκε τα 2/3 της εκτιμηθείσας αξίας, ήτοι το ποσό των……..ευρώ. Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ο επισπευδόμενος από την αιτούσα πλειστηριασμός ματαιώθηκε, κατόπιν συμφωνίας των διαδίκων λόγω μερικής καταβολής. Στη συνέχεια, μετά από επαναληπτικές περιλήψεις πλειστηριασμών για το λόγο ότι οι τελευταίοι αναβάλλονταν μετά από συμφωνία των διαδίκων και όσον αφορά το δεύτερο γιατί δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έκδοσης της υπ` αριθμ.……απόφασης του δικαστηρίου αυτού, με την οποία διατάχθηκε η διόρθωση της εκτίμησης του επιμελητή στο ποσό των………ευρώ και της τιμής πρώτης προσφοράς στο ποσό των……..ευρώ και τον τέταρτο γιατί δεν πραγματοποιήθηκε για να προσδιοριστεί η τιμή πρώτης προσφοράς στην αντικειμενική αξία του ακινήτου, ήτοι στο ποσό των…….ευρώ, εκδόθηκε η ……..Δ` επαναληπτική περίληψη, με την οποία απέβη άκαρπος λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, με την υπ αριθμ …….2009 πράξη ματαιώσεως πλειστηριασμού της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου. Στη συνέχεια και δυνάμει της υπ αριθμ.…….Ε επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας εκθέσεως του ίδιου δικαστικού επιμελητή, ορίσθηκε νέα ημέρα πλειστηριασμού η …….όμως και πάλι ο πλειστηριασμός απέβη άκαρπος λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών (βλ. την υπ` αριθμ.……πράξη ματαίωσης πλειστηριασμού της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου). Η αιτούσα, που έχει έννομο συμφέρον ως επισπεύδουσα τον πλειστηριασμό και υπέρ της οποίας γίνεται η εκτέλεση, ζητεί με την κρινόμενη αίτηση, κατ` εφαρμογή για πρώτη φορά του άρθρου 966 παρ. 3 ΚΠολΔ, να γίνει νέος (τρίτος) πλειστηριασμός με τιμή προσφοράς κατώτερη αυτής του τελευταίου κατά σειρά ματαιωθέντος πλειστηριασμού, λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Πιθανολογήθηκε ότι η τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριαζόμενου ως άνω ακινήτου είναι αρκετά υψηλή, λόγος για τον οποίο δεν εμφανίζονται πλειοδότες, όπως άλλωστε κατατέθηκε και από το μοναδικό μάρτυρα απόδειξης που εξετάστηκε, δεδομένου ότι η αξία του ακινήτου ως ευρισκόμενου σε περιοχή όπου δεν υπάρχει ανοικοδόμηση, μακριά από το δρόμο και στο βουνό, είναι μικρότερη και αυτής ακόμη της αντικειμενικής φορολογητέας αξίας του και γι` αυτό πρέπει αυτή να μειωθεί. Ενόψει της άρνησης της επισπεύδουσας να λάβει το υπό πλειστηριασμό ακίνητο αλλά και της αδυναμίας κατακύρωσης σε δύο (2) πλειστηριασμούς και με την προοπτική της πλειστηρίασης και κατακύρωσης αυτού, το δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να διαταχθεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της παρούσας απόφασης και την κατάθεση αυτής στην υπάλληλο του πλειστηριασμού, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ……ευρώ. Κατόπιν τούτων η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ` ουσία βάσιμη…. 
                                                      Copyright © 2009 cicero.gr All Rights Reserved