Νομολογία PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρων
Νομολογία
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Όλες οι σελίδες

 

Πλειστηριασμός ακινήτου. Μείωση τιμής πρώτης προσφοράς.


ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  1372/2004

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Όταν κατά τον δεύτερο πλειστηριασμό, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ, δεν γίνει κατακύρωση το αρμόδιο Δικαστήριο κατόπιν αίτησης αυτού που έχει έννομο συμφέρον, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, δύναται διαζευκτικά, είτε να διατάξει τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού εντός τριάντα ημερών με την ίδια ή με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, είτε να επιτρέψει εντός της ίδιας προθεσμίας την υπό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου.

Όταν και ο νέος (τρίτος) πλειστηριασμός αποβεί χωρίς αποτέλεσμα, ή δεν επιτεύχθηκε η ελεύθερη εκποίηση, το ως άνω Δικαστήριο μπορεί, είτε να άρει την κατάσχεση, είτε να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς.

Ως τιμή πρώτης προσφοράς νοείται όχι εκείνη που ορίστηκε με την περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, αλλά η τιμή πρώτης προσφοράς του προηγουμένου πλειστηριασμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ  1372/2004

Απόσπασμα……..Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 966 παρ. 3 και 4 και 1003 παρ. 4 ΚΠολΔ, όταν κατά το δεύτερο πλειστηριασμό που προβλέπεται από την παραγρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ δεν γίνει κατακύρωση το αρμόδιο Δικαστήριο κατόπιν αιτήσεως αυτού που έχει έννομο συμφέρον, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του ΚΠολΔ δύναται διαζευκτικά, είτε να διατάξει τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού εντός τριάντα ημερών με την ίδια ή με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, είτε να επιτρέψει εντός της ίδιας προθεσμίας την υπό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου, και σε περίπτωση που και ο νέος (τρίτος) πλειστηριασμός απέβη χωρίς αποτέλεσμα ή δεν επιτεύχθηκε η ελεύθερη εκποίηση, το ως άνω Δικαστήριο μπορεί είτε να άρει την κατάσχεση, είτε να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς (βλ. Μπρίνια Αναγκ. εκτέλεση τόμος β άρθρο 966 παρ. 365 σελ. 934 επ. και τόμος δ άρθρο 1003 παρ. 568 σελ. 1788 επ, Β. Βαθρακοκοίλης άρθρο 966 ΚΠολΔ αριθμ. 8). Ως τιμή πρώτης προσφοράς νοείται όχι εκείνη που ορίστηκε με το αρχικό πρόγραμμα του πλειστηριασμού (ήδη περιληψη κατασχετήριας έκθεσης) αλλά η τιμή πρώτης προσφοράς που ορίστηκε αργότερα, είτε με την κατ` άρθρο 961 ΚΠολΔ παρέμβαση του δικαστηρίου, είτε με την τυχόν μείωση αυτής από το δικαστήριο κατ` άρθρο 966 παρ. 3 δηλαδή με αφετηρία την τιμή πρώτης προσφοράς του προηγουμένου πλειστηριασμού (Β. Βαθρακοκοίλης άρθρο 966 ΚΠολΔ αριθμ. 8). Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα με την υπό κρίση αίτηση της, επικαλούμενη έννομο συμφέρον ζητεί να επιτραπεί από το δικαστήριο μέσα στην προθεσμία των 30 ημερών να ορισθεί νέος πλειστηριασμός του ακινήτου (γηπέδου), των κτιριακών εγκαταστάσεων, μετά των επ` αυτών εμπεπηγμένων μηχανημάτων όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην αίτηση της πρώτης των καθ ών, σε βάρος των οποίων επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση, με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς την αναφερόμενη στην αίτηση για το καθένα των ανωτέρω, γιατί οι προηγούμενοι δύο πλειστηριασμοί με τη τιμή που είχε ορισθεί δυνάμει της υπ αριθμό 1484/2003 αποφάσεως του δικαστηρίου αυτού ματαιώθηκαν, λόγω μη εμφανίσεως πλειοδοτών. Η υπόθεση ανήκει στην υλική και τοπική αρμοδιότητα του δικαστηρίου αυτού και εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ (933 ΚΠολΔ). Η αίτηση είναι νόμιμη και στηρίζεται στα άρθρα 933, 966 παρ. 3, 999 ΚΠολΔ. και πρέπει να ακολουθήσει η ουσιαστική της έρευνα. Από την ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο του μάρτυρα του β των καθ ων….. την κατάθεση του……..(μάρτυρα της αιτούσας) που περιέχεται στην υπ αριθμ………ένορκη βεβαίωση του Ειρηνοδίκη …..αν και έγινε χωρίς κλήτευση των διαδίκων (ΑΠ 739/1988 ΕΕΝ 1989/384), τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Δυνάμει της υπ` αριθμ……έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή……κατασχέθηκε αναγκαστικά με επίσπευση της αιτούσας ένα ακίνητο της πρώτης των καθ ων με τα επάνω σ` αυτό υφιστάμενα κτίσματα καθώς και τα κινητά (μηχανήματα) που είναι εμπεπηγμένα στο έδαφος όπως λεπτομερώς περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση. Με την αρχική κατασχετήρια έκθεση τα ανωτέρω εκτιμήθηκαν στο ποσό των 480.724 ευρώ συνολικά, από τα οποία το γήπεδο στο ποσό των 55.024 ευρώ, τα κτίρια στο ποσό των 359.100 ευρώ και τα μηχανήματα στο ποσό των 66.660 ευρώ.  Με την υπ αριθμ. ……/2003 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου διορθώθηκε η έκθεση ως προς την τιμή του ακινήτου και ορίστηκε η αξία αυτού α) του γηπέδου στο ποσό των 74.024 ευρώ β) των κτιριακών εγκαταστάσεων στο ποσό των 380.000 ευρώ και γ) των μηχανημάτων στο ποσό των 66.600 ευρώ, η δε τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε στο μισό των ανωτέρω ποσών. Ο πλειστηριασμός όμως ματαιώθηκε δύο φορές την 12.3.2003 και την 16.4.2003 λόγω μη προσελεύσεως πλειοδοτών. Για το λόγο αυτό με την …….απόφαση του δικαστηρίου τούτου επιτράπηκε η διενέργεια νέου πλειστηριασμού εντός τριάντα ημερών με τιμή πρώτης προσφοράς α) για το γήπεδο το ποσό των 24.676,66 ευρώ, β) για τις κτιριακες εγκαταστασεις το ποσο των 126.666,66 ευρώ και γ) για τα μηχανήματα το ποσό των 22.000 ευρώ. Με βάση τα ανωτέρω κατά τον διενεργηθέντα στις 2.7.2003 πλειστηριασμό ανεδείχθη υπερθεματιστής ο δεύτερος των καθών και συνετάγη η υπ αριθμ……..2003 έκθεση πλειστηριασμού και κατακυρωτικής έκθεσης του συμβολαιογράφου επί του πλειστηριασμού ………πλην όμως ο αναδειχθείς ως άνω υπερθεματιστής, καίτοι εκλήθη δεν κατέβαλε το εκπλειστηρίασμα με συνέπεια να εκδοθεί η υπ αριθμ. …….2003 πράξη αναπλειστηριασμού της ως άνω περιουσίας της α των καθ ων, με τις προαναφερόμενες τιμές πρώτης προσφοράς. Ο αναπλειστηριασμός όμως ματαιώθηκε δύο φορές την 17.12.2003 και 25.2.2004 λόγω μη προσελεύσεως υπερθεματιστών. Η μη προσέλευση πλειοδοτών πιθανολογείται ότι δεν οφείλεται στην υψηλή τιμή της πρώτης προσφοράς των εκπλειστηριαζομένων, όπως ισχυρίζεται η αιτούσα, αφού στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη, όπως κατέθεσε και ο μάρτυρας του δεύτερου των καθ ων, αλλά στο γεγονός ότι ο τελευταίος έχει ασκήσει και εκκρεμούν ανακοπές κατά της πράξεως του πλειστηριασμού και του αναπλειστηριασμού. Η άποψη αυτή του δικαστηρίου ενισχύεται και από το γεγονός ότι εκτός του ότι με τις αυτές τιμές ο δεύτερος των καθών ανεδείχθη υπερθεματιστής, αλλά όπως βεβαιώνει και ο επί του πλειστηριασμού συμβολαιογράφος..….στην με αριθμό ……2003 έκθεση δημοσίου αναπλειστηριασμού, σελίδα 16, ότι κατά το γενόμενο στις 17.12.2003 αναπλειστηριασμό υπήρξαν παριστάμενοι που ενδιαφέροντο να πλειοδοτήσουν και τους οποίους, εντέλοντας τον δικαστικό επιμελητή, τους ενημέρωσε κατόπιν εμφανίσεως του β των καθων, και ενημέρωσης του από αυτόν, ότι έχουν ασκηθεί ανακοπές κατά του πλειστηριασμού και του αναπλειστηριασμού από τον ως άνω υπερθεματιστή και τον σύνδικο της πτωχεύσεως και εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Αλλά και στις …...2004 εμφανίστηκε ενδιαφερόμενος ο…….ο οποίος όμως δεν πλειοδότησε, διότι περίμενε να προσφερθεί η τιμή πρώτης προσφοράς από την επισπεύδουσα τράπεζα ή από άλλο πρόσωπο (βλ. την……2004 ένορκη κατάθεση) που σημαίνει ότι αποδεχόταν τις τιμές πρώτης προσφοράς. Ο ισχυρισμός του β των καθ ων ότι δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 966 παρ. 3, αφού ο δεύτερος πλειστηριασμός δεν έγινε εντός σαράντα ημερών όπως ορίζει το άρθρο 966 παρ. 2 ΚΠολΔ πρέπει να απορριφθεί ως προεχόντως αόριστος αφού δεν επικαλείται βλάβη του β των καθων (ΑΠ 1460/1995 Δ/νη 1997. 1548). Ενόψει των ανωτέρω κάνοντας δεκτή την αίτηση (Ι. Μπρίνια εκδ. β, άρθρο 1003 ΚΠολΔ, αριθμ. 568 γ) πρέπει να επιτραπεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση της παρούσας στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο αλλά με τις ίδιες ως άνω τιμές πρώτης προσφοράς ήτοι α) για το γήπεδο 24.676,66 ευρώ, β) για τις κτιριακές εγκαταστάσεις 126.666,66 ευρώ και γ) για τα μηχανήματα 21.200 ευρώ... 
                                                      Copyright © 2009 cicero.gr All Rights Reserved